:
:
 
:2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1983 | 1980 | 1971 | 1969 | 1968 |
 
:
, , :

 
 
: | | | | | | | | | | |
 
: | | | |

():

  - 14.06.2007 . N 640-65 , " -" ( . - 05.12.2007 N 733-75, 22.01.2009 N 1034-100, 26.11.2009 N 191-14, 25.08.2011 N 472-35, 11.12.2012 N 623-52, 20.06.2013 N 718-60) [2007-06-14, ]

  - 20.10.2005 . N 266-32 - ( . - 04.10.2007 N 687-71, 23.09.2009 N 133-11, 25.03.2010 N 259-20, 03.11.2010 N 353-27, 31.03.2011 N 414-31, 16.06.2011 N 438-34, 19.04.2012 N 547-44, 20.06.2013 N 717-60) [2005-10-20, ]

  1  1996  N 250-I 1.02.1996 ( . 07.05.2001 N 736-II, 19.09.2006 N 1846-III, 20.12.2006 N 2034-III, 07.03.2007 N 2102-III, 08.10.2007 N 2535-III, 07.07.2008 N 397-IV, 08.05.2009 N 835-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 13.10.2010 N 1593-IV, 14.03.2011 N 1955-IV, 11.07.2011 N 2149-IV, 15.11.2011 N 2385-IV, 07.03.2012 N 2607-IV, 10.05.2012 N 2683-IV, 08.10.2012 N 2968-IV, 05.07.2013 N 3424-IV, ., 06.03.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III, 29.12.2004 N 1037-III, 30.12.2005 N 1492-III, 28.12.2006 N 2057-III) [1996-02-01, ]

  - 26.10.2007 . N 698-72 . - ( . - 30.05.2013 N 700-59) [2007-10-26, ]

  - 4.10.2007 . N 685-71 - ( . - 27.08.2009 N 112-10, 24.12.2009 N 217-16, 19.04.2012 N 549-44, 30.08.2012 N 586-47, 20.12.2012 N 646-53, 30.05.2013 N 701-59) [2007-10-04, ]

  - 20.10.2005 . N 265-32 ( . - 23.06.2010 N 298-23, 10.02.2011 N 395-30, 25.08.2011 N 462-35, 30.05.2013 N 702-59) [2005-10-20, ]

19  1995  N 111-I 19.04.1995 ( . 14.04.2000 N 379-II, 12.07.2001 N 756-II, 24.04.2002 N 993-II, 07.08.2002 N 50-III, 16.10.2002 N 97-III, 29.09.2003 N 424-III, 30.12.2003 N 610-III, 30.04.2004 N 702-III, 05.05.2005 N 1172-III, 22.11.2005 N 1376-III, 02.05.2006 N 1615-III, 22.11.2006 N 1965-III, 22.11.2006 N 1972-III, 02.07.2007 N 2346-III, 04.09.2007 N 2458-III, 12.12.2007 N 31-IV (. 31.10.2008), 07.07.2008 N 376-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 08.07.2008 N 412-IV, 30.09.2008 N 528-IV, 19.12.2008 N 669-IV, 06.03.2009 N 754-IV, 03.07.2009 N 920-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 08.10.2010 N 1692-IV, 08.10.2010 N 1695-IV, 05.05.2011 N 2054-IV, 11.07.2011 N 2172-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 23.12.2011 N 2460-IV, 23.12.2011 N 2497-IV, 07.03.2012 N 2616-IV, 28.06.2012 N 2827-IV, 09.07.2012 N 2830-IV, 07.03.2013 N 3195-IV, 06.05.2013 N 3311-IV, ., 20.12.2000) [1995-04-19, ]

  19  1995  N 111-I 19.04.1995 ( . 14.04.2000 N 379-II, 12.07.2001 N 756-II, 24.04.2002 N 993-II, 07.08.2002 N 50-III, 16.10.2002 N 97-III, 29.09.2003 N 424-III, 30.12.2003 N 610-III, 30.04.2004 N 702-III, 05.05.2005 N 1172-III, 22.11.2005 N 1376-III, 02.05.2006 N 1615-III, 22.11.2006 N 1965-III, 22.11.2006 N 1972-III, 02.07.2007 N 2346-III, 04.09.2007 N 2458-III, 12.12.2007 N 31-IV (. 31.10.2008), 07.07.2008 N 376-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 08.07.2008 N 412-IV, 30.09.2008 N 528-IV, 19.12.2008 N 669-IV, 06.03.2009 N 754-IV, 03.07.2009 N 920-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 08.10.2010 N 1692-IV, 08.10.2010 N 1695-IV, 05.05.2011 N 2054-IV, 11.07.2011 N 2172-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 23.12.2011 N 2460-IV, 23.12.2011 N 2497-IV, 07.03.2012 N 2616-IV, 28.06.2012 N 2827-IV, 07.03.2013 N 3195-IV, 06.05.2013 N 3311-IV, ., 20.12.2000, 09.07.2012 N 2830-IV) [1995-04-19, ]

  14  1994  N 422-XII 14.03.1994 ( . 08.05.2001 N 690-II, 28.02.2002 N 930-II, 07.08.2002 N 47-III, 23.04.2003 N 284-III, 30.12.2003 N 575-III, 03.05.2005 N 1161-III, 03.07.2006 N 1742-III, 22.11.2006 N 1972-III, 07.05.2007 N 2220-III, 26.12.2007 N 63-IV, 04.05.2008 N 263-IV, 07.07.2008 N 342-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 03.07.2009 N 917-IV, 05.03.2010 N 1261-IV, 07.05.2010 N 1371-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 10.05.2012 N 2672-IV, 28.06.2012 N 2827-IV, 22.12.2012 N 3134-IV, 07.03.2013 N 3198-IV, 06.05.2013 N 3308-IV, ., 22.12.2000) [1994-03-14, ]

  - 28.04.2005 . N 203-26 - ( . - 02.07.2009 N 105-9, 24.08.2010 N 312-25, 16.06.2011 N 439-34, 07.02.2013 N 662-54) [2005-04-28, ]

  - 4.10.2007 . N 685-71 - ( . - 27.08.2009 N 112-10, 24.12.2009 N 217-16, 19.04.2012 N 549-44, 30.08.2012 N 586-47, 20.12.2012 N 646-53) [2007-10-04, ]

  - 14.06.2007 . N 640-65 " , " -" ( . - 05.12.2007 N 733-75, 22.01.2009 N 1034-100, 26.11.2009 N 191-14, 25.08.2011 N 472-35, 11.12.2012 N 623-52) [2007-06-14, ]

  - 4.10.2007 . N 690-71 " -" ( . - 11.12.2012 N 621-52) [2007-10-04, ]

  - 15.02.2007 . N 578-58 " - " -" ( . - 14.06.2007 N 639-65, 11.12.2012 N 620-52) [2007-02-15, ]

  21  1995  N 140-I 21.06.1995 ( . 06.07.2001 N 768-II, 26.11.2001 N 880-II, 10.06.2003 N 333-III, 30.04.2004 N 693-III, 03.05.2005 N 1164-III, 22.11.2006 N 1972-III, 05.03.2007 N 2096-III, 08.05.2007 N 2223-III, 04.05.2008 N 263-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 07.03.2012 N 2533-IV, 10.05.2012 N 2672-IV, 22.12.2012 N 3134-IV, ., 14.12.2000) [1995-06-21, ]

  14  1994  N 422-XII 14.03.1994 ( . 08.05.2001 N 690-II, 28.02.2002 N 930-II, 07.08.2002 N 47-III, 23.04.2003 N 284-III, 30.12.2003 N 575-III, 03.05.2005 N 1161-III, 03.07.2006 N 1742-III, 22.11.2006 N 1972-III, 07.05.2007 N 2220-III, 26.12.2007 N 63-IV, 04.05.2008 N 263-IV, 07.07.2008 N 342-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 03.07.2009 N 917-IV, 05.03.2010 N 1261-IV, 07.05.2010 N 1371-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 10.05.2012 N 2672-IV, 28.06.2012 N 2827-IV, 22.12.2012 N 3134-IV, ., 22.12.2000) [1994-03-14, ]

  17  2003  N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 13.10.2011 N 2237-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, 13.10.2011 N 2306-IV, 23.12.2011 N 2430-IV, 10.05.2012 N 2670-IV, 11.10.2012 N 2947-IV, 14.11.2012 N 3038-IV, ., 28.12.2004) I. [2003-09-16, ]

  21  1995  N 210-I 21.11.1995 ( . 14.04.1998 N 747-I, 26.09.2001 N 836-II, 28.02.2002 N 927-II, 07.12.2004 N 899-III, 06.03.2006 N 1567-III, 06.07.2006 N 1819-III, 17.05.2007 N 2262-III, 07.07.2008 N 369-IV, 07.05.2009 N 806-IV, 10.12.2010 N 1818-IV, 14.11.2012 N 3016-IV, . 18.07.2001) [1995-11-21, ]

- 10.11.2005 . N 277-32 . - , , ( . - 22.11.2007 N 722-74, 27.11.2008 N 957-96, 10.02.2011 N 394-30, 08.12.2011 N 501-39, 11.10.2012 N 598-48) [2005-11-10, ]

- 10.11.2005 . N 277-32 . - , , ( . - 22.11.2007 N 722-74, 27.11.2008 N 957-96, 10.02.2011 N 394-30, 08.12.2011 N 501-39, 11.10.2012 N 598-48) [2005-11-10, ]

  17  2003  N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 13.10.2011 N 2237-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, 13.10.2011 N 2306-IV, 23.12.2011 N 2430-IV, 10.05.2012 N 2670-IV, 11.10.2012 N 2947-IV, ., 28.12.2004) I. [2003-09-16, ]

  16  1997  N 559-I - , 16.09.1997 ( . 26.09.2001 N 847-II, 07.12.2004 N 899-III, 09.03.2006 N 1549-III, 14.03.2008 N 106-IV, 07.05.2009 N 806-IV, 12.07.2010 N 1534-IV, 13.10.2011 N 2297-IV, 08.10.2012 N 2935-IV, ., 18.07.2001) [1997-09-16, ]

  1  1996  N 250-I 1.02.1996 ( . 07.05.2001 N 736-II, 19.09.2006 N 1846-III, 20.12.2006 N 2034-III, 07.03.2007 N 2102-III, 08.10.2007 N 2535-III, 07.07.2008 N 397-IV, 08.05.2009 N 835-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 13.10.2010 N 1593-IV, 14.03.2011 N 1955-IV, 11.07.2011 N 2149-IV, 15.11.2011 N 2385-IV, 07.03.2012 N 2607-IV, 10.05.2012 N 2683-IV, 08.10.2012 N 2968-IV, ., 06.03.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III, 29.12.2004 N 1037-III, 30.12.2005 N 1492-III, 28.12.2006 N 2057-III) [1996-02-01, ]

  - 4.10.2007 . N 685-71 - ( . - 27.08.2009 N 112-10, 24.12.2009 N 217-16, 19.04.2012 N 549-44, 30.08.2012 N 586-47) [2007-10-04, ]

26  2002  N 145-III , 18.11.2002 ( . 27.03.2003 N 233-III, 23.04.2003 N 266-III, 03.07.2003 N 365-III, 29.09.2003 N 464-III, 24.11.2003 N 507-III, 25.11.2003 N 528-III, 10.05.2004 N 687-III, 29.09.2004 N 835-III, 29.09.2004 N 860-III, 27.11.2004 N 937-III, 30.11.2004 N 903-III, 22.03.2005 N 1063-III, 22.03.2005 N 1066-III, 03.05.2005 N 1175-III, 03.05.2005 N 1178-III, 03.05.2005 N 1182-III, 05.07.2005 N 1213-III, 25.11.2005 N 1370-III, 25.11.2005 N 1379-III, 07.03.2006 N 1570-III, 06.05.2006 N 1681-III, 22.09.2006 N 1842-III, 07.03.2007 N 2150-III, 08.05.2007 N 2269-III, 07.09.2007 N 2450-III, 08.10.2007 N 2547-III, 10.03.2008 N 131-IV, 13.10.2008 N 506-IV (. 23.12.2008), 08.05.2009 N 871-IV, 06.07.2009 N 973-IV, 11.11.2009 N 1158-IV, 11.05.2010 N 1398-IV, 17.12.2010 N 1837-IV, 05.05.2011 N 2042-IV, 05.05.2011 N 2084-IV, 11.07.2011 N 2152-IV, 13.10.2011 N 2321-IV, 07.03.2012 N 2583-IV, 09.07.2012 N 2864-IV, ., 19.06.2003) I. ( . 25.11.2003 N 528-III) (. ) 05.05.2011 N 2042-IV 13.10.2011 N 2321-IV 1, 1.01.2012 . 1 , 05.05.2011 N 2042-IV: │ │ │, ,│ │ │ │ N ___ ____________ 200_ │ │... ____________________________________ │ │ __________________ ___________ │ │.. │ └─────────────────────────────────────────────────┘ 31 " , " [2002-11-18, ]

  26  2002  N 145-III , 18.11.2002 ( . 27.03.2003 N 233-III, 23.04.2003 N 266-III, 03.07.2003 N 365-III, 29.09.2003 N 464-III, 24.11.2003 N 507-III, 25.11.2003 N 528-III, 10.05.2004 N 687-III, 29.09.2004 N 835-III, 29.09.2004 N 860-III, 27.11.2004 N 937-III, 30.11.2004 N 903-III, 22.03.2005 N 1063-III, 22.03.2005 N 1066-III, 03.05.2005 N 1175-III, 03.05.2005 N 1178-III, 03.05.2005 N 1182-III, 05.07.2005 N 1213-III, 25.11.2005 N 1370-III, 25.11.2005 N 1379-III, 07.03.2006 N 1570-III, 06.05.2006 N 1681-III, 22.09.2006 N 1842-III, 07.03.2007 N 2150-III, 08.05.2007 N 2269-III, 07.09.2007 N 2450-III, 08.10.2007 N 2547-III, 10.03.2008 N 131-IV, 13.10.2008 N 506-IV (. 23.12.2008), 08.05.2009 N 871-IV, 06.07.2009 N 973-IV, 11.11.2009 N 1158-IV, 11.05.2010 N 1398-IV, 17.12.2010 N 1837-IV, 05.05.2011 N 2042-IV, 05.05.2011 N 2084-IV, 11.07.2011 N 2152-IV, 13.10.2011 N 2321-IV, 07.03.2012 N 2583-IV, 09.07.2012 N 2864-IV, ., 19.06.2003)   I. ( . 25.11.2003 N 528-III) (. ) 05.05.2011 N 2042-IV 13.10.2011 N 2321-IV 1, 1.01.2012 . 1 , 05.05.2011 N 2042-IV: │ │ │, ,│ │ │ │ N ___ ____________ 200_ │ │... ____________________________________ │ │ __________________ ___________ │ │.. │ └─────────────────────────────────────────────────┘ 31 " , " [2002-11-18, ]

  2  1993  N 338-XII 2.06.1993 ( . 25.09.1996 N 382-I, 14.03.2001 N 642-II, 29.09.2003 N 434-III, 07.12.2004 N 899-III, 06.05.2006 N 1642-III, 07.07.2006 N 1763-III, 07.03.2007 N 2117-III, 05.07.2007 N 2382-III, 07.09.2007 N 2470-III, 08.10.2007 N 2559-III, 17.05.2007 N 2247-III, 27.12.2007 N 51-IV, 08.05.2008 N 192-IV, 07.07.2008 N 366-IV, 08.05.2009 N 826-IV, 12.10.2009 N 1051-IV, 16.11.2009 N 1137-IV, 10.11.2010 N 1746-IV, 11.03.2011 N 1928-IV, 05.05.2011 N 2033-IV, 13.10.2011 N 2288-IV, 07.03.2012 N 2539-IV, 09.07.2012 N 2789-IV, ., 10.01.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III 28.12.2006 N 2057-III, 09.11.2007 N 2625-III, 22.11.2008 N 624-IV, 16.03.2009 N 738-IV, 17.12.2010 N 1843-IV) [1993-06-02, ]

17  2003  N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 13.10.2011 N 2237-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, 13.10.2011 N 2306-IV, 23.12.2011 N 2430-IV, 07.03.2012 N 2560-IV, 10.05.2012 N 2670-IV, ., ) I. [2003-09-16, ]

  19  1995  N 111-I 19.04.1995 ( . 14.04.2000 N 379-II, 12.07.2001 N 756-II, 24.04.2002 N 993-II, 07.08.2002 N 50-III, 16.10.2002 N 97-III, 29.09.2003 N 424-III, 30.12.2003 N 610-III, 30.04.2004 N 702-III, 05.05.2005 N 1172-III, 22.11.2005 N 1376-III, 02.05.2006 N 1615-III, 22.11.2006 N 1965-III, 22.11.2006 N 1972-III, 02.07.2007 N 2346-III, 04.09.2007 N 2458-III, 12.12.2007 N 31-IV (. 31.10.2008), 07.07.2008 N 376-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 08.07.2008 N 412-IV, 30.09.2008 N 528-IV, 19.12.2008 N 669-IV, 06.03.2009 N 754-IV, 03.07.2009 N 920-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 08.10.2010 N 1692-IV, 08.10.2010 N 1695-IV, 05.05.2011 N 2054-IV, 11.07.2011 N 2172-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 23.12.2011 N 2460-IV, 23.12.2011 N 2497-IV, 07.03.2012 N 2616-IV, 28.06.2012 N 2827-IV, ., 20.12.2000) [1995-04-19, ]

  14  1994  N 422-XII 14.03.1994 ( . 08.05.2001 N 690-II, 28.02.2002 N 930-II, 07.08.2002 N 47-III, 23.04.2003 N 284-III, 30.12.2003 N 575-III, 03.05.2005 N 1161-III, 03.07.2006 N 1742-III, 22.11.2006 N 1972-III, 07.05.2007 N 2220-III, 26.12.2007 N 63-IV, 04.05.2008 N 263-IV, 07.07.2008 N 342-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 03.07.2009 N 917-IV, 05.03.2010 N 1261-IV, 07.05.2010 N 1371-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 10.05.2012 N 2672-IV, 28.06.2012 N 2827-IV, ., 22.12.2000) [1994-03-14, ]

  - 26.04.2007 . N 615-62 () ( . - 24.05.2012 N 567-45) [2007-04-26, ]

  - 20.10.2005 . N 271-32 " -" ( . - 21.09.2006 N 456-50, 11.02.2010 N 245-17, 08.12.2011 N 503-39, 24.05.2012 N 570-45, ., 09.09.2011) [2005-10-20, ]

  17  2003  N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 13.10.2011 N 2237-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, 13.10.2011 N 2306-IV, 23.12.2011 N 2430-IV, 10.05.2012 N 2670-IV, ., 28.12.2004, 07.03.2012 N 2560-IV) I. [2003-09-16, ]

1  1996  N 250-I 1.02.1996 ( . 07.05.2001 N 736-II, 19.09.2006 N 1846-III, 20.12.2006 N 2034-III, 07.03.2007 N 2102-III, 08.10.2007 N 2535-III, 07.07.2008 N 397-IV, 08.05.2009 N 835-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 13.10.2010 N 1593-IV, 14.03.2011 N 1955-IV, 11.07.2011 N 2149-IV, 15.11.2011 N 2385-IV, 07.03.2012 N 2607-IV, 10.05.2012 N 2683-IV, ., 06.03.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III, 29.12.2004 N 1037-III, 30.12.2005 N 1492-III, 28.12.2006 N 2057-III) [1996-02-01, ]

  21  1995  N 140-I 21.06.1995 ( . 06.07.2001 N 768-II, 26.11.2001 N 880-II, 10.06.2003 N 333-III, 30.04.2004 N 693-III, 03.05.2005 N 1164-III, 22.11.2006 N 1972-III, 05.03.2007 N 2096-III, 08.05.2007 N 2223-III, 04.05.2008 N 263-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 07.03.2012 N 2533-IV, 10.05.2012 N 2672-IV, ., 14.12.2000) [1995-06-21, ]

  14  1994  N 422-XII 14.03.1994 ( . 08.05.2001 N 690-II, 28.02.2002 N 930-II, 07.08.2002 N 47-III, 23.04.2003 N 284-III, 30.12.2003 N 575-III, 03.05.2005 N 1161-III, 03.07.2006 N 1742-III, 22.11.2006 N 1972-III, 07.05.2007 N 2220-III, 26.12.2007 N 63-IV, 04.05.2008 N 263-IV, 07.07.2008 N 342-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 03.07.2009 N 917-IV, 05.03.2010 N 1261-IV, 07.05.2010 N 1371-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 10.05.2012 N 2672-IV, ., 22.12.2000) [1994-03-14, ]

  - 4.10.2007 . N 685-71 - ( . - 27.08.2009 N 112-10, 24.12.2009 N 217-16, 19.04.2012 N 549-44) [2007-10-04, ]

  - 20.10.2005 . N 268-32 " -" ( . - 24.08.2010 N 326-25, 25.08.2011 N 469-35, 19.04.2012 N 550-44) [2005-10-20, ]

  - 20.10.2005 . N 266-32 - ( . - 04.10.2007 N 687-71, 23.09.2009 N 133-11, 25.03.2010 N 259-20, 03.11.2010 N 353-27, 31.03.2011 N 414-31, 16.06.2011 N 438-34, 19.04.2012 N 547-44) [2005-10-20, ]

- 1.07.2004 . N 56-10 " " . - [2004-07-01, ]

26  2002  N 145-III , 18.11.2002 ( . 27.03.2003 N 233-III, 23.04.2003 N 266-III, 03.07.2003 N 365-III, 29.09.2003 N 464-III, 24.11.2003 N 507-III, 25.11.2003 N 528-III, 10.05.2004 N 687-III, 29.09.2004 N 835-III, 29.09.2004 N 860-III, 27.11.2004 N 937-III, 30.11.2004 N 903-III, 22.03.2005 N 1063-III, 22.03.2005 N 1066-III, 03.05.2005 N 1175-III, 03.05.2005 N 1178-III, 03.05.2005 N 1182-III, 05.07.2005 N 1213-III, 25.11.2005 N 1370-III, 25.11.2005 N 1379-III, 07.03.2006 N 1570-III, 06.05.2006 N 1681-III, 22.09.2006 N 1842-III, 07.03.2007 N 2150-III, 08.05.2007 N 2269-III, 07.09.2007 N 2450-III, 08.10.2007 N 2547-III, 10.03.2008 N 131-IV, 13.10.2008 N 506-IV (. 23.12.2008), 08.05.2009 N 871-IV, 06.07.2009 N 973-IV, 11.11.2009 N 1158-IV, 11.05.2010 N 1398-IV, 17.12.2010 N 1837-IV, 05.05.2011 N 2042-IV, 05.05.2011 N 2084-IV, 11.07.2011 N 2152-IV, 13.10.2011 N 2321-IV, 07.03.2012 N 2583-IV, ., 19.06.2003) I. ( . 25.11.2003 N 528-III) (. ) 05.05.2011 N 2042-IV 13.10.2011 N 2321-IV 1, 1.01.2012 . 1 , 05.05.2011 N 2042-IV: 1 │ │ │, ,│ │ │ │ N ___ ____________ 200_ │ │... ____________________________________ │ │ __________________ ___________ │ │.. │ └─────────────────────────────────────────────────┘ 31 " , " [2002-11-18, ]

  26  2002  N 145-III , 18.11.2002 ( . 27.03.2003 N 233-III, 23.04.2003 N 266-III, 03.07.2003 N 365-III, 29.09.2003 N 464-III, 24.11.2003 N 507-III, 25.11.2003 N 528-III, 10.05.2004 N 687-III, 29.09.2004 N 835-III, 29.09.2004 N 860-III, 27.11.2004 N 937-III, 30.11.2004 N 903-III, 22.03.2005 N 1063-III, 22.03.2005 N 1066-III, 03.05.2005 N 1175-III, 03.05.2005 N 1178-III, 03.05.2005 N 1182-III, 05.07.2005 N 1213-III, 25.11.2005 N 1370-III, 25.11.2005 N 1379-III, 07.03.2006 N 1570-III, 06.05.2006 N 1681-III, 22.09.2006 N 1842-III, 07.03.2007 N 2150-III, 08.05.2007 N 2269-III, 07.09.2007 N 2450-III, 08.10.2007 N 2547-III, 10.03.2008 N 131-IV, 13.10.2008 N 506-IV (. 23.12.2008), 08.05.2009 N 871-IV, 06.07.2009 N 973-IV, 11.11.2009 N 1158-IV, 11.05.2010 N 1398-IV, 17.12.2010 N 1837-IV, 05.05.2011 N 2042-IV, 05.05.2011 N 2084-IV, 11.07.2011 N 2152-IV, 13.10.2011 N 2321-IV, 07.03.2012 N 2583-IV, ., 19.06.2003) I. ( . 25.11.2003 N 528-III) (. ) 05.05.2011 N 2042-IV 13.10.2011 N 2321-IV 1, 1.01.2012 . 1 , 05.05.2011 N 2042-IV: 1 │ │ │, ,│ │ │ │ N ___ ____________ 200_ │ │... ____________________________________ │ │ __________________ ___________ │ │.. │ └─────────────────────────────────────────────────┘ 31 " , " [2002-11-18, ]

  2  1993  N 338-XII 2.06.1993 ( . 25.09.1996 N 382-I, 14.03.2001 N 642-II, 29.09.2003 N 434-III, 07.12.2004 N 899-III, 06.05.2006 N 1642-III, 07.07.2006 N 1763-III, 07.03.2007 N 2117-III, 05.07.2007 N 2382-III, 07.09.2007 N 2470-III, 08.10.2007 N 2559-III, 17.05.2007 N 2247-III, 27.12.2007 N 51-IV, 08.05.2008 N 192-IV, 07.07.2008 N 366-IV, 08.05.2009 N 826-IV, 12.10.2009 N 1051-IV, 16.11.2009 N 1137-IV, 10.11.2010 N 1746-IV, 11.03.2011 N 1928-IV, 05.05.2011 N 2033-IV, 13.10.2011 N 2288-IV, 07.03.2012 N 2539-IV, ., 10.01.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III 28.12.2006 N 2057-III, 09.11.2007 N 2625-III, 22.11.2008 N 624-IV, 16.03.2009 N 738-IV, 17.12.2010 N 1843-IV) [1993-06-02, ]

  1  1996  N 250-I 1.02.1996 ( . 07.05.2001 N 736-II, 19.09.2006 N 1846-III, 20.12.2006 N 2034-III, 07.03.2007 N 2102-III, 08.10.2007 N 2535-III, 07.07.2008 N 397-IV, 08.05.2009 N 835-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 13.10.2010 N 1593-IV, 14.03.2011 N 1955-IV, 11.07.2011 N 2149-IV, 15.11.2011 N 2385-IV, 07.03.2012 N 2607-IV, ., 06.03.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III, 29.12.2004 N 1037-III, 30.12.2005 N 1492-III, 28.12.2006 N 2057-III) [1996-02-01, ]

  21  1995  N 140-I 21.06.1995 ( . 06.07.2001 N 768-II, 26.11.2001 N 880-II, 10.06.2003 N 333-III, 30.04.2004 N 693-III, 03.05.2005 N 1164-III, 22.11.2006 N 1972-III, 05.03.2007 N 2096-III, 08.05.2007 N 2223-III, 04.05.2008 N 263-IV, 29.09.2008 N 466-IV, 06.03.2009 N 706-IV, 10.11.2009 N 1152-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 07.03.2012 N 2533-IV, ., 14.12.2000) [1995-06-21, ]

  19  1995  N 111-I 19.04.1995 ( . 14.04.2000 N 379-II, 12.07.2001 N 756-II, 24.04.2002 N 993-II, 07.08.2002 N 50-III, 16.10.2002 N 97-III, 29.09.2003 N 424-III, 30.12.2003 N 610-III, 30.04.2004 N 702-III, 05.05.2005 N 1172-III, 22.11.2005 N 1376-III, 02.05.2006 N 1615-III, 22.11.2006 N 1965-III, 22.11.2006 N 1972-III, 02.07.2007 N 2346-III, 04.09.2007 N 2458-III, 12.12.2007 N 31-IV (. 31.10.2008), 07.07.2008 N 376-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 08.07.2008 N 412-IV, 30.09.2008 N 528-IV, 19.12.2008 N 669-IV, 06.03.2009 N 754-IV, 03.07.2009 N 920-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 08.10.2010 N 1692-IV, 08.10.2010 N 1695-IV, 05.05.2011 N 2054-IV, 11.07.2011 N 2172-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 23.12.2011 N 2460-IV, 23.12.2011 N 2497-IV, 07.03.2012 N 2616-IV, ., 20.12.2000) [1995-04-19, ]

- 10.11.2005 . N 277-32 . - , , ( . - 22.11.2007 N 722-74, 27.11.2008 N 957-96, 10.02.2011 N 394-30, 08.12.2011 N 501-39) [2005-11-10, ]

- 20.10.2005 . N 271-32 " -" ( . - 21.09.2006 N 456-50, 11.02.2010 N 245-17, 08.12.2011 N 503-39, ., 09.09.2011) [2005-10-20, ]

17.09.2003 N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 13.10.2011 N 2237-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, 13.10.2011 N 2306-IV, 23.12.2011 N 2430-IV, ., 28.12.2004) I. [2003-09-17, ]

19.04.1995 N 111-I 19.04.1995 ( . 14.04.2000 N 379-II, 12.07.2001 N 756-II, 24.04.2002 N 993-II, 07.08.2002 N 50-III, 16.10.2002 N 97-III, 29.09.2003 N 424-III, 30.12.2003 N 610-III, 30.04.2004 N 702-III, 05.05.2005 N 1172-III, 22.11.2005 N 1376-III, 02.05.2006 N 1615-III, 22.11.2006 N 1965-III, 22.11.2006 N 1972-III, 02.07.2007 N 2346-III, 04.09.2007 N 2458-III, 12.12.2007 N 31-IV (. 31.10.2008), 07.07.2008 N 376-IV, 07.07.2008 N 345-IV, 08.07.2008 N 412-IV, 30.09.2008 N 528-IV, 19.12.2008 N 669-IV, 06.03.2009 N 754-IV, 03.07.2009 N 920-IV, 07.05.2010 N 1374-IV, 08.10.2010 N 1692-IV, 08.10.2010 N 1695-IV, 05.05.2011 N 2054-IV, 11.07.2011 N 2172-IV, 13.10.2011 N 2235-IV, 23.12.2011 N 2460-IV, 23.12.2011 N 2497-IV, ., 20.12.2000) [1995-04-19, ]

- 1.12.2005 . N 289-34 . - ( . - 19.06.2008 N 889-87, 16.10.2008 N 929-92, 10.11.2011 N 488-38) [2005-12-01, ]

28.01.2000 N 343-II 13.01.2000 ( . 16.10.2002 N 89-III, 25.04.2003 N 272-III, 24.11.2003 N 510-III, 02.10.2004 N 838-III, 28.12.2006 N 2031-III, 03.07.2007 N 2388-III, 08.05.2008 N 207-IV, 01.10.2008 N 515-IV, 01.11.2008 N 572-IV, 07.05.2009 N 850-IV, 12.10.2009 N 1075-IV, 13.10.2010 N 1638-IV, 13.10.2010 N 1686-IV, 17.12.2010 N 1799-IV, 11.07.2011 N 2121-IV, 15.11.2011 N 2370-IV, ., 13.11.2001) [2000-01-28, ]

17.09.2003 N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2237-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, 13.10.2011 N 2306-IV, ., 28.12.2004) I. [2003-09-17, ]

. 17.09.2003 N 417-III 16.09.2003 ( . 27.12.2004 N 1025-III, 24.03.2005 N 1088-III, 29.12.2005 N 1451-III, 07.07.2006 N 1746-III, 22.09.2006 N 1877-III, 14.03.2007 N 2111-III, 02.07.2007 N 2346-III, 05.07.2007 N 2374-III, 08.05.2008 N 244-IV, 30.06.2008 N 372-IV, 16.03.2009 N 766-IV, 07.05.2009 N 841-IV, 07.10.2009 N 1101-IV, 15.10.2009 N 1043-IV, 14.12.2009 N 1234-IV, 09.03.2010 N 1307-IV, 14.05.2010 N 1423-IV, 06.10.2010 N 1701-IV, 13.10.2010 N 1572-IV, 13.10.2010 N 1704-IV, 10.11.2010 N 1755-IV, 06.12.2010 N 1862-IV, 11.03.2011 N 1897-IV, 05.05.2011 N 2001-IV, 13.10.2011 N 2294-IV, ., 28.12.2004) I. [2003-09-17, ]

16.09.1997 N 559-I - , 16.09.1997 ( . 26.09.2001 N 847-II, 07.12.2004 N 899-III, 09.03.2006 N 1549-III, 14.03.2008 N 106-IV, 07.05.2009 N 806-IV, 12.07.2010 N 1534-IV, 13.10.2011 N 2297-IV, ., 18.07.2001) [1997-09-16, ]

23.04.1997 N 498-I 23.04.1997 ( . 26.09.2001 N 843-II, 10.06.2003 N 346-III, 14.05.2007 N 2239-III, 13.10.2011 N 2243-IV, ., 09.07.2001) [1997-04-23, ]

2.06.1993 N 338-XII 2.06.1993 ( . 25.09.1996 N 382-I, 14.03.2001 N 642-II, 29.09.2003 N 434-III, 07.12.2004 N 899-III, 06.05.2006 N 1642-III, 07.07.2006 N 1763-III, 07.03.2007 N 2117-III, 05.07.2007 N 2382-III, 07.09.2007 N 2470-III, 08.10.2007 N 2559-III, 17.05.2007 N 2247-III, 27.12.2007 N 51-IV, 08.05.2008 N 192-IV, 07.07.2008 N 366-IV, 08.05.2009 N 826-IV, 12.10.2009 N 1051-IV, 16.11.2009 N 1137-IV, 10.11.2010 N 1746-IV, 11.03.2011 N 1928-IV, 05.05.2011 N 2033-IV, 13.10.2011 N 2288-IV, ., 10.01.2001, 27.12.2001 N 897-II (. 05.01.2003, . 09.01.2003), 09.01.2003 N 184-III, 08.01.2004 N 592-III 28.12.2006 N 2057-III, 09.11.2007 N 2625-III, 22.11.2008 N 624-IV, 16.03.2009 N 738-IV, 17.12.2010 N 1843-IV) [1993-06-02, ]

10.06.1992 N 221-XII 10.06.1992 ( . 29.09.2003 N 467-III, 03.07.2006 N 1756-III, 13.10.2011 N 2261-IV, ., 31.07.2003) [1992-06-10, ]

- 21.09.2006 . N 460-50 - ( . - 02.11.2006 N 485-52, 15.02.2007 N 582-58, 25.08.2011 N 461-35) [2006-09-21, ]

- 14.06.2007 . N 640-65 " , " -" ( . - 05.12.2007 N 733-75, 22.01.2009 N 1034-100, 26.11.2009 N 191-14, 25.08.2011 N 472-35) [2007-06-14, ]

: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]

- , scomm@mail.ru